logo-assist-low.png
Privacy Policy

NJOFTIM PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE TË MBLEDHURA NË FAQE

assistdigital.com.al

Ky njoftim do të sigurohet në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe Rregulloren e Përgjithshme (BE) Nr. 2016/679 të Parlamentit Europian dhe të Këshillit të datës 27 prill 2016 (GDPR).

KONTROLLUES I TË DHËNAVE PERSONALE
Kontrolluesi i të dhënave personale është shoqëria Assist Sh.p.k. Adresa Njësia nr. 5, Rruga “Emin Duraku”, Pallati Binjakët nr. 5, Tiranë

I NGRAKUARI PËR MBROJTJENE TË DHËNAVE PERSONALE
e-mail:selezionetirana@assistdigital.com
Kontrolluesi mbledh të dhëna personale në lidhje me kandidatët për punë dhe të dhëna të mbledhura përmes cookies nëpërmjet faqes së internetit. Për të dhënat e mbledhura përmes cookies, ne i referohemi Politikës së Cookies.

LLOJI I TË DHËNAVE PERSONALE TË KANDIDATËVE QË JANË SUBJEKT I PËRPUNIMIT
Me këtë njoftim Assist Sh.p.k. ofron kandidatët që japin informacionin e tyre personal dhe CV-në e tyre në faqen e internetit të Assist Sh.p.k. informacion mbi përpunimin e të dhënave personale në lidhje me punësimin e tyre të mundshëm.

Përpunohen të dhënat e kandidatit të kërkuara në formularin e CV-së në faqen e internetit, dhe së paku: emri, mbiemri dhe adresa e emailit dhe të gjitha të dhënat e tjera që kandidati shënon në CV-në e dorëzuar përmes faqes, si: datëlindja, numrin e kontaktit, adresën e vendbanimit, të dhënat për përvojën e punës së operatorit telefonik, punësimin e mëparshëm, nivelin e njohurive të gjuhës italiane, angleze dhe gjermane, si dhe të gjitha të dhënat e tjera personale të ofruara vullnetarisht nga kandidati në formularin përkatës dhe në biografinë bashkëngjitur.

QËLLIMI DHE BAZA LIGJORE E PËRPUNIMIT
Të dhënat personale përpunohen me qëllim të vlerësimit të kandidatëve për punësim në kompaninë Assist Sh.p.k. dhe për të komunikuar për këtë qëllim me kandidatin në fjalë. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale të kandidatëve është domosdoshmëria e përpunimit për të ndërmarrë veprime me kërkesë të palës së paditur përpara lidhjes së kontratës – ose ndërmarrjen e veprimeve në bazë të një aplikimi për punësim.

TRANSFERIMI I TË DHËNAVE PERSONALE
Të dhënat personale të mbledhura përmes faqes së internetit do të përpunohen nga ASSIST DIGITAL S.P.A., Itali, Milano, Via Inganni Angelo 93, CAP 20147, kompania themeluese e Assist Sh.p.k. dhe agjencitë e punësimit me të cilat Assist Sh.p.k. bashkëpunon si përpunues për vlerësimin e kualifikimeve të kandidatëve për vendin vakant.

METODA E PËRPUNIMIT
Assist Sh.p.k. garanton se të dhënat do të përpunohen me zbatimin e masave të duhura ligjore, organizative dhe teknike për mbrojtjen e të dhënave personale.

Të dhënat do të përpunohen duke përdorur mjete manuale dhe të automatizuara dhe duke i futur ato në baza të dhënash, arkiva, platforma të përshtatura për ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave, në mënyrën dhe në masën e nevojshme për arritjen e objektivave të mësipërm.

Të dhënat do të përpunohen ekskluzivisht nga persona të autorizuar për përpunim, nga departamenti i burimeve njerëzore dhe departamenti i IT.

Masat e sigurisë janë vendosur në përputhje me nenin 27 te Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe nenin 32 të Rregullores (BE) 2016/679, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: kopje rezervë, antivirus, anti-vjedhje, emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, menaxhimin e skedarëve të përbashkët në shumë nivele, rikuperimin nga fatkeqësitë, etj., në për të parandaluar shkatërrimin, humbjen, ndryshimin, zbulimin ose aksesin e paautorizuar, aksidental ose të paligjshëm, të të dhënave personale të transmetuara, të ruajtura ose të përpunuara ndryshe.

Të dhënat personale nuk do t’i nënshtrohen vendimeve të automatizuara të punësimit. Të dhënat nuk do t’u transferohen palëve të treta, përveç rasteve të parashikuara në ligj.

PERIUDHA E RUAJTJES SË TË DHËNAVE

Të dhënat personale të mbledhura për qëllimin e specifikuar në këtë njoftim do të ruhen për një periudhë prej një viti nga data e grumbullimit, përveç rastit kur vendoset punësimi. Të dhënat e personave të punësuar ruhen në përputhje me detyrimet ligjore të Menaxherit të Përpunimit dhe në përputhje me interesin legjitim të Menaxherit të Përpunimit.
Sigurimi i të dhënave personale është parakusht për lidhjen e kontratës së punës. Nëse ekzekutuesi ose një person tjetër nuk jep të dhënat e nevojshme personale, menaxheri i përpunimit nuk mund të lidhë kontratë pune.

TË DREJTAT E KANDIDATËVE SI TË PËRGJITHSHËM

E drejta për akses në të dhënat personale (neni 12 i Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe neni 15 i GDPR)
Kandidati ka të drejtë të aksesojë të dhënat personale dhe të kërkojë nga Assist Sh.p.k. konfirmimin nëse të dhënat personale po i përpunohen ose jo dhe informacione për qëllimin e përpunimit, për kategoritë e të dhënave të përpunuara, përdoruesit, periudhën e ruajtjes, të drejtat si palë të interesuara në lidhje me korrigjimin, fshirjen, kufizimin e përpunimit, të drejtën e kundërshtimit ndaj komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale. dhe informacione të tjera të rëndësishme në lidhje me përpunimin. Përveç nëse kërkohet ndryshe nga kandidati, ky informacion do të jepet në formë elektronike me e-mail.

E drejta për korrigjim (neni 13 i Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe neni 16 i i GDPR)
Kandidati ka të drejtë të kërkojë korrigjimin e të dhënave personale të pasakta që kanë të bëjnë me të.

E drejta e fshirjes (neni 13 i Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe neni 16 i i GDPR)
Kandidati ka të drejtë të kërkojë nga shoqëria Assist Sh.p.k. fshirjen e të dhënave personale në lidhje me të; në atë rast, nëse ai është ende kandidat për vendin e punës, aplikimi i tij për punë do të konsiderohet i tërhequr dhe nga Assist Sh.p.k. nuk do të merret parasysh për punësim të mundshëm sepse informacioni i kërkuar është i nevojshëm për vlerësimin e kandidatit dhe kontaktin me të dhe pa to nuk mund të bëhet vlerësimi.

E drejta për të bllokuar përpunimin
Kandidati ka të drejtë të kërkojë nga shoqëria Assist Sh.p.k. bllokimin e përpunimit të të dhënave personale në lidhje me të.

E drejta për transmetimin e të dhënave
Kandidati ka të drejtë të marrë të dhënat që lidhen me të dhe t’ia kalojë ato një kontrolluesi tjetër. Nëse është teknikisht e mundur, transferimi do të bëhet automatikisht.

Të drejtat e deklaruara këtu ushtrohen me shkrim në adresën e Assist Sh.p.k. nëpërmjet një zyrtari të përpunimit të të dhënave personale, të dhënat e të cilit publikohen në faqen e internetit të Assist Sh.p.k.

Autoriteti përgjegjës
Kandidati mund të paraqesë ankesë për përpunimin e të dhënave personale pranë Autoriteti Përgjegjës: Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, E-mail: info@idp.al, web: www.idp.al.

logo-assist-low.png